კომპანია "კიბერ მარკეტინგი" ანხორციელებს სარეკლამო და საინფორმაციო SMS-ების დაგზავნას.
 საქართველოს მოქმედი პერსონალური მონაცემთა კანონის საფუძველზე ყველა სარეკლამო შინაარსის SMS-ებს აუცილებლად თან უნდა ერთვოდეს გამოწერის გაუქმების მექანიზმი.
 ჩვენი პლატფორმიდან WWW.SENDER.GE გაგზავნილი ყველა SMS ითვლება სარეკლამო შინაარსის მქონე SMS-ად, შესაბამისაად სისტემა ავტომატურად ანიჭებს ყველა SMS-ს გამოწერის გაუქმების მექანიზმს,რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად:
No624To91043
 აღნიშუნლი მექანიზმის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭიროა:

1. მომხმარებელს მობილურ ბალანსზე ქონდეს 0,06 ლარი
2. ციფრი 624 (დასახელების SHEMOTAVAZEBA იდენთფიკატორი) გამოაგზავნოს 91043 (მოკლე ნომერიზე), წარმატებით გამოგზავნის შემთხვევაში და სერვისის გათიშვის შემთხვევაში მომხმარებელს დაუბრუნდება პასუხი SMS-ის სახით 91043 ნომრიდან მოთხოვნის მიღებასთან დაკავშირებით.

განმარტება:
გამოწერის გაუქმების მექანიზმში იდენთიფიკატორი მუდმივად ცვალებადია და შეესაბამება სარეკლამო SMS-ის დასახელებებს.
ნაჩვენებ მაგალითში No624To91043 იდენთიფიკატორი 624 განსაზღვრავს სმს დასახელება SHEMOTAVAZEBA.

თუ მომხმარებელს სურვილია აქვს ყველანაირი სარეკლამო თუ საინფორმაციო სმს-ების გაუქმების ასეთ შემთხვევაში ზემოთ მოყვანილი ინსტრუქციის მიხედვით მომხმარებელი აგზავნის ციფრს 91043 ნომერზე 91043.